Tổ chức lại doanh nghiệp là việc doanh nghiệp thay đổi quy mô, cơ cấu tổ chức, loại hình doanh nghiệp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020 qua bài viết sau nhé. Theo quy định tại khoản 31 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Các hình thức tổ chức lại cụ thể

Chia công ty

Theo quy định tại Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020, chia doanh nghiệp là việc Công ty TNHH, CTCP chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này. Các công ty mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

Tách công ty

Theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH, CTCP có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, CTCP mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Sau khi thực hiện thủ tục tách, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác. Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Hợp nhất công ty

Theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2020, hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Sau khi công ty hợp nhất đăng ký doanh nghiệp, công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất. Công ty hợp nhất đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty bị hợp nhất theo hợp đồng hợp nhất công ty.

Sáp nhập công ty

Theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020, một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2020

Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2020

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được thực hiện theo quy định từ Điều 202 đến Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020 dưới các hình thức như sau: Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành CTCP; CTCP có thể chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên; CTCP có thể chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên; Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH, CTCP, công ty hợp danh.

Trong quá trình tổ chức lại doanh nghiệp, nếu bạn muốn thay đổi trụ sở kinh doanh thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tốt nhất.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp hoặc sử dụng dịch vụ cho thuê văn phòng của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau để được hỗ trợ tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn