Để cuộc họp Hội đồng thành viên được diễn ra theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của các chủ thể có quyền thì đều phải đáp ứng được các điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên được quy định tại Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp 2020. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các quy định này như thế nào nhé. 

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Cuộc họp định kỳ hoặc họp bất thường của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu tỷ lệ % vốn điều lệ trở lên theo quy định tại Điều lệ công ty, nhưng không được thấp hơn 65%. 

Khi triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện về số thành viên dự họp sở hữu đủ tỷ lệ % vốn điều lệ để tiến hành và Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc triệu tập họp Hội đồng thành viên được thực hiện như sau:

  • Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
  • Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không đủ số thành viên dự họp sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.Và khi đó, cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Ngoài ta, cần lưu ý trong trường hợp cuộc họp đủ điều kiện về thành viên dự họp nhưng không hoàn thành chương trình họp trong thời hạn dự kiến thì có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày khai mạc cuộc họp đó.

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết, quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

  • Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
  • Quyết định phương hướng phát triển công ty;
  • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
  • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
  • Tổ chức lại, giải thể công ty.

Nghị quyết, quyết định, của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp theo tỷ lệ nhất định được ghi nhận tại Điều lệ của công ty. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định một tỷ lệ khác, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

  • Được các thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành đối với nghị quyết, quyết định bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.
  • Ngoài các trường hợp nêu trên thì nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên viên được thông qua khi các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

Trường hợp đặc biệt, khi nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được lấy ý kiến bằng văn bản thì sẽ được thông qua dưới khi được số thành viên sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên tán thành, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

 

Ngoài ra, nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh mà bạn muốn tìm kiếm trụ sở kinh doanh cho công ty thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được văn phòng vị trí thuận lợi và chi phí tiết kiệm.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về các quy định pháp luật về doanh nghiệp. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp hoặc tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau để được các chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: [email protected]