Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền SHCN

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền SHCN

Đối tượng của sở hữu công nghiệp là một trong những yếu tố để doanh nghiệp thể hiện lợi thế cạnh tranh trong thương mại của mình. Do đó sẽ không ít đối tượng thực hiện những hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến đối tượng sở hữu công nghiệp. Để tìm…