Đăng ký thuế đối với trường hợp tách doanh nghiệp

Điều kiện để doanh nghiệp được miễn, giảm lãi suất ngân hàng do Covid?

Nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ giải thể khi không thể sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đứng trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định các doanh nghiệp được miễn, giảm lãi suất ngân hàng. Vậy doanh nghiệp phải đáp ứng các điều…