Quyết định đầu tư vào một dự án là một trong những quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty. Do đó, không phải ai cũng có thể ký quyết định đầu tư này. Vậy thẩm quyền ký kết giao dịch/ quyết định đầu tư của Công ty cổ phần là ai?

Thẩm quyền ký quyết định đầu tư của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Theo quy định tại khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền thông qua Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác. Đồng thời, theo khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2014 thì quyết định đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, đối với quyết định đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Người đại diện công ty ký hợp đồng (có thể là người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc) phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

Thẩm quyền ký quyết định đầu tư của CTCP

Thẩm quyền ký quyết định đầu tư của CTCP

Thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật; Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông (quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135) và các giao dịch được quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo đó, Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

Ngoài ra Startup House chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng uy tín, chất lượng và tiện nghi. Chúng tôi cung cấp đa dạng hình thức thuê như dịch vụ cho thuê văn phòng, văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ. Startup House luôn cam kết đem đến cho doanh nghiệp dịch vụ cho thuê văn phòng tốt nhất với chi phí hợp lý.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về thẩm quyền ký kết giao dịch/ quyết định đầu tư của CTCP. Để tư vấn thêm về các vấn đề pháp lý khác hoặc chọn được văn phòng phù hợp nhất, doanh nghiệp có thể liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn