Trong công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng thành viên là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định các hoạt động kinh doanh của công ty. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên trong doanh nghiệp nhé!

Nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2014 trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Như vậy, pháp luật chỉ quy định về nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên là không quá 5 năm nhưng không hạn chế số nhiệm kỳ. Đối với các thành viên của Hội đồng thành viên thì không có quy định bởi thành viên Hội đồng thành viên là tất cả các thành viên góp vốn vào công ty. Khi họ rút vốn khỏi công ty hoặc chuyển nhượng vốn góp cho người khác thì họ sẽ không còn là thành viên của Hội đồng thành viên.

Nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên trong doanh nghiệp

Nhiệm kỳ Hội đồng thành viên trong doanh nghiệp

Nhiệm kỳ đối với công ty TNHH một thành viên và Doanh nghiệp nhà nước

Đối với công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán, theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì nhiệm kỳ, quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, theo quy định tại khoản 3 Điều 90 Luật Doanh nghiệp 2014, nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ.

Ngoài ra, khi doanh nghiệp quan tâm tới việc lựa chọn văn phòng có thể liên hệ với Startup House. Tại đây, chúng tôi cho thuê các loại văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức thuê đa dạng, tiện lợi phù hợp với xu hướng sử dụng của thế giới như thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ. Doanh nghiệp sẽ được đảm bảo có văn phòng làm việc phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình và chi phí thuê hợp lý.

Nếu bạn có nhu cầu thuê văn phòng hoặc hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác liên quan, hãy liên hệ ngay với Startup House chúng tôi qua địa chỉ sau để được tư vấn trực tiếp:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn