Trao đổi pháp lý offlineTrình tự tổ chức họp đại hội đồng cổ đông

Trong công ty cổ phần khi có quyết định quan trọng cần đưa ra thì công ty phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến bạn trình tự tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chuẩn bị phiên họp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần, phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.

Các tài liệu cần chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại khoản 7 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 gồm:

 • Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 • Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
 • Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
 • Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
 • Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
 • Xác định thời gian và địa điểm họp;
 • Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này;
 • Các công việc khác phục vụ cuộc họp.
Trình tự tổ chức họp đại hội đồng cổ đông

Trình tự tổ chức họp đại hội đồng cổ đông

 

Trình tự tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Bước 1: Triệu tập cuộc họp

Theo khoản 4, 5, 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, người có quyền triệu tập họp bao gồm:

 • Hội đồng quản trị;
 • Ban kiểm soát;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty,

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Bước 2: Tiến hành cuộc họp

Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông. Sau đó là bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình và nội dung họp tại phiên khai mạc; Chủ tọa điều khiển trật tự phiên họp;

Bước 3: Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số  phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham gia dự họp tán thành. Trừ trường hợp sau:

 • Bầu thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu;
 • Phải đạt ít nhất 65% tổng số  phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham gia dự họp tán thành đối với các nội dung sau: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; Tổ chức lại, giải thể công ty; Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Bước 4: Ghi biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung theo Điều 146 Luật doanh nghiệp 2014.

Ngoài ra, nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm văn phòng mới cho doanh nghiệp của mình, hãy đến với dịch vụ cho thuê văn phòng của Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp các dịch vụ cho thuê văn phòng uy tín, chất lượng và tiện nghi như dịch vụ cho thuê văn phòng, văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ. Startup House luôn cam kết đem đến cho doanh nghiệp dịch vụ cho thuê văn phòng tốt nhất với chi phí hợp lý.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về trình tự tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Để chọn được văn phòng phù hợp nhất, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ cho thuê văn phòng tại Startup House. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn, liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn